Tilaa proefperiode voorwaarden

Laatste update: 8 augustus 2021

Welkom en bedankt voor uw interesse in de proefperiode van Tilaa en onze Iaas-oplossing (“Proefperiode Service”)!

Artikel 1. Algemeen

  • Op onze Proefperiode Service zijn uitsluitend deze voorwaarden (“Proefvoorwaarden”) en de algemene voorwaarden van Tilaa (“Algemene voorwaarden”) van toepassing, met uitzondering van andere dwingende bepalingen.
  • In geval van strijdigheid tussen een van de bepalingen in de Proefvoorwaarden en de Algemene voorwaarden, prevaleren de Proefvoorwaarden. 
  • De “Klant” is de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Proefperiode Service of de partij aan wie het gebruik van de Proefperiode Service is overgedragen. Als de Klant de Proefperiode Service namens een organisatie gebruikt, verklaart en garandeert de Klant dat hij of zij de bevoegdheid heeft om die organisatie aan deze Proefvoorwaarden te binden.
  • Tilaa (“Tilaa” “ons” of “wij”) en de Klant betekent de entiteit die de Klant vertegenwoordigt of, indien dat niet van toepassing is, kan naar de Klant afzonderlijk worden verwezen als een “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen".

 

Artikel 2. De Proefperiode Service

2.1 We bieden alleen nieuwe klanten toegang tot en gebruik van onze Proefperiode Service , waaronder mogelijk:

(a) de algemeen beschikbare Tilaa VPS;

(b) beschikbare uitbreidingen (big disk, snapshots, beheerde back-ups).

2.2 De Proefperiode Service is gratis beschikbaar voor een periode van veertien (14) dagen vanaf de datum van goedkeuring (“Proefperiode”), op voorwaarde dat dergelijk gebruik voor elke nieuwe Klant (een persoon of een bedrijf) beperkt is tot één Proefperiode.

2.3 Tijdens de Proefperiode Service worden goedgekeurde accounts geüpgraded met vijftig (50) euro tegoed (“Tilaa-tegoed”). Het Tilaa-tegoed is tijdens de Proefperiode gratis te besteden aan de volgende Tilaa-producten:

  • VPS;

(b) Snapshots;

(c) Big Disk;

(d) NFS-opslag.

De volgende Tilaa producten zijn, tegen betaling door de Klant, ook beschikbaar tijdens de Proefperiode:

  • Microsoft-software en -besturingssystemen;
  • Control panels (Cpanel of DirectAdmin);
  • Extra IP-adressen;
  • Managed serverpakket;
  • Managed back-up.

Het Tilaa-tegoed vervalt automatisch na de proefperiode en is niet meer bruikbaar, noch is Tilaa verplicht het Tilaa-tegoed uit te betalen, terug te betalen of te verrekenen. Het Tilaa-tegoed mag alleen worden gebruikt om onze Proefperiode Service uit te proberen. 

2.4 In het geval dat de Klant een commerciële versie van de Proefperiode Service niet direct na de Proefperiode afneemt, zijn de in artikel 2.3 genoemde Tilaa-producten na de Proefperiode niet meer toegankelijk voor de Klant.

2.5 We behouden ons het recht voor om de levering van de Proefperiode Service op elk moment stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving, als de Klant:

(a) aan Tilaa valse en/of onjuiste gegevens heeft verstrekt;

(b) niet (tijdig) juiste gegevens of wijzigingen heeft verstrekt;

(c) misbruik maakt van de Proefperiode Service;

(d) niet voldoet aan de Proefvoorwaarden en/of de algemene voorwaarden van Tilaa.

 

Artikel 3. Registreren van een account

3.1 Om de Proefperiode Service te gebruiken, vereisen we dat de Klant een account (“Account”) aanmaakt door ons Proefformulier en registratieformulier in te vullen. Bij registratie moet de klant:

(i) juiste, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken, en

(ii) dergelijke informatie te onderhouden zodat deze waar, actueel en volledig blijft.

3.2 De Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar account en alleen de Klant mag deze gebruiken.

3.3 Als de Klant zijn of haar inloggegevens kwijtraakt of deze gestolen worden, of als de klant zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van zijn of haar Account of het product, neem dan contact op met Tilaa support.

3.4 We kunnen bepaalde accountregistraties verzamelen en gegevens en informatie gebruiken over de klant en de klant zijn of haar gebruik van de Proefperiode Service en anderszins in verband met dergelijk gebruik. Het verzamelen en gebruiken van al dergelijke gegevens en informatie zal in overeenstemming zijn met deze Proefvoorwaarden en ons Privacybeleid dat de Klant erkent.

3.5 Het product is alleen toegankelijk voor gebruikers die bij ons zijn geregistreerd. 

3.6 We behouden ons het recht voor om elke accountregistratie te weigeren als de klant:

(a) aan Tilaa valse en/of onjuiste gegevens heeft verstrekt;

(b) niet (tijdig) juiste gegevens of wijzigingen heeft verstrekt;

(c) onder valse voorwendselen in de accountregistratie zijn ingevoerd.

 

Artikel 4. Beperkte licentie en beperkingen

4.1 Met inachtneming van de voorwaarden van deze Proefvoorwaarden, verleent Tilaa de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Proefperiode Service tijdens de Proefperiode uitsluitend te gebruiken voor evaluatiedoeleinden in de Klant zijn of haar interne bedrijfsvoering of voor de Klant zijn of haar eigen doeleinden (“Proeflicentie”).

4.2 We behouden het eigendom van de Proefperiode Service, alle accounts, updates en afgeleiden daarvan. De Klant stemt ermee in dat hij of zij niet zal (en niet zal toestaan ​​dat een derde partij):

(a) direct of indirect de technische beperkingen van de Proefperiode Service omzeilen of schenden;

(b) de Proefperiode Service voor welk doel dan ook verkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen, distribueren, op de markt brengen of commercialiseren;

(c) enige productidentificatie, eigendoms-, copyright- of andere kennisgevingen in de Proefperiode Service verwijderen of wijzigen;

(d) het wijzigen of creëren van een afgeleid werk van een deel van de Proefperiode Service; of

(e) het publiekelijk verspreiden van prestatie-informatie of analyse, inclusief, maar niet beperkt tot, benchmarking-testresultaten met betrekking tot de Proefperiode Service.

4.3 De Proeflicentie wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van de Proefperiode. De Klant kan een commerciële versie van de Proefperiode Service in licentie geven en alle beschikbare functies gebruiken door een Virtual private server te configureren via my.tilaa.com.

 

Artikel 5. Proefondersteuning

5.1 We kunnen een beperkte, gratis informatieve en ondersteunende service bieden voor de Proefperiode Service (“Proefondersteuning”).

5.2 Proefondersteuning is mogelijk beschikbaar via e-mail op support@tilaa.com.

5.3 Tilaa is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij het verlenen van Proefondersteuning.

 

Artikel 6. Garantiedisclaimer & beperking van aansprakelijkheid

6.1 De Proefperiode Service wordt geleverd "zoals deze is", "met alle fouten" en "zoals beschikbaar" en Tilaa haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers geven geen (en wijzen hierbij alle) verklaringen of garanties van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Proefperiode Service , inclusief, maar niet beperkt tot, elke garantie dat de Proefperiode Service ononderbroken, foutloos of vrij van schadelijke componenten zal zijn, of dat de inhoud veilig is of niet anderszins verloren gaat of beschadigd raakt, enige garantie van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of rustig genot, en enige garantie die voortvloeit uit een prestatie, handelswijze of handelsgebruik.

6.2 Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen Tilaa en haar gelieerde ondernemingen, partners, wederverkopers, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade (inclusief schade voor winstderving, goodwill, gebruik of gegevens), zelfs als de Klant op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Proefvoorwaarden.

 

Artikel 7. Vrijwaring

7.1 De Klant stemt ermee in Tilaa en het personeel van Tilaa te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder productaansprakelijkheidsclaims van derden als gevolg van een fout in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat gedeeltelijk bestaat uit hardware, software, door Tilaa geleverde websites, databestanden of andere inhoud, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door de hardware, software, websites, databestanden of andere inhoud.

 7.2 De Klant zal Tilaa ook verdedigen tegen alle kosten, verlies, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit een eis of claim van een derde partij dat de Klant zijn of haar gebruik van de Proefperiode Service:

(a) inbreuk maakt op een geregistreerd octrooi, handelsmerk of auteursrecht van een derde partij, of zich een handelsgeheim verduistert (voor zover een dergelijke verduistering niet het gevolg is van de acties van Tilaa); of

(b) in strijd is met toepasselijk recht, deze Proefvoorwaarden en/of de Algemene voorwaarden.

7.3 We zullen de Klant redelijkerwijs op de hoogte stellen van een dergelijke claim of eis die onderworpen is aan zijn of haar vrijwaringsverplichting.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle door Tilaa in het kader van de Proefperiode Service ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, alsmede het voorbereidende materiaal, berusten uitsluitend bij Tilaa of haar licentiegevers. De Klant krijgt de gebruiksrechten en toestemmingen die uitdrukkelijk of anderszins worden verleend door deze voorwaarden en zal de software of andere inhoud niet reproduceren of kopiëren.

 8.2 Het is de Klant niet toegestaan ​​eventuele copyrightvermeldingen of handelsmerken, merken of logo's of andere intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8.1 te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op deze Proefvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Partijen kunnen geschillen met betrekking tot de Proefperiode Service voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Tilaa kan er ook voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de Klant.

 

Artikel 10. Algemeen

 Scheidbaarheid; Volledige overeenkomst

10.1. Deze Proefvoorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de Nederlandse wet. Als een Nederlandse rechtbank oordeelt dat de Partijen een deel van deze Proefvoorwaarden zoals geschreven niet kunnen afdwingen, zullen de Klant en Tilaa die voorwaarden vervangen door vergelijkbare voorwaarden voor zover afdwingbaar onder Nederlands recht, maar de rest van deze Proefvoorwaarden blijft van kracht.

10.2 Met inachtneming van artikel 1.1 betreft dit de gehele overeenkomst tussen Klant en Tilaa met betrekking tot de Proefperiode Service. Het vervangt alle eerdere contracten of mondelinge of schriftelijke verklaringen met betrekking tot het gebruik van de Proefperiode Service door de Klant.

 

Wijzigingen in de proefvoorwaarden

10.3 Tilaa behoudt zich het recht voor deze Proefvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.4 Wijzigingen gelden ook voor reeds geldende Proefvoorwaarden, met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Tilaa of per elektronisch bericht. Wijzigingen van ondergeschikte aard kunnen te allen tijde worden aangebracht. 

10.5 Indien de melding elektronisch wordt verzonden, wordt deze per e-mail verzonden naar het door de Klant aan Tilaa verstrekte contact-e-mailadres.

 

Opdracht en overdracht

10.6 We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Proefvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of anderszins vervreemden zonder voorafgaande kennisgeving. De Klant mag dit contract niet overdragen of enig recht op het gebruik van de Proefperiode Service overdragen, tenzij Tilaa hier schriftelijk mee instemt.

 

Onafhankelijke aannemers; Geen begunstigden

10.7 Tilaa en de Klant zijn geen juridische partners of agenten; in plaats daarvan is hun relatie die van onafhankelijke contractanten. Deze overeenkomst is uitsluitend in het voordeel van de Klant, in zijn of haar en ons voordeel. Het is niet in het voordeel van een andere persoon, behalve voor toegestane opvolgers.

Force majeure

10.8 Tilaa is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van een Proefperiode Service of het niet nakomen van enige verplichting onder de Proefvoorwaarden in geval van overmacht, waaronder begrepen storingen of onderbrekingen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomuitval, oproer of onlusten, mobilisatie, oorlog, tekorten aan of onvermogen om scheepvaart te verkrijgen, stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen, tekorten aan uitrusting of levering, branden, overstromingen, import- en exportembargo's en gebrek aan faciliteiten zodat van Tilaa redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij haar verplichtingen van de Proefperiode Service nakomt.

 Mededelingen

10.9 Alle mededelingen en mededelingen die moeten worden gedaan of gegeven op grond van deze Proefvoorwaarden moeten in het Engels of Nederlands zijn. We kunnen een kennisgeving aan de Klant doen onder deze Proefvoorwaarden door een kennisgeving op onze website te plaatsen voor de toepasselijke Proefperiode Service of via e-mail op het adres dat aan de Klant zijn of haar Account is gekoppeld. De Klant wordt geacht elke e-mail te hebben ontvangen die is verzonden naar het e-mailadres dat op dat moment is gekoppeld aan zijn of haar Account. Om ons op grond van deze Proefvoorwaarden op de hoogte te stellen, moet de Klant:

 

(i) e-mail ons op support@tilaa.com; of

(ii) stuur ons haar of zijn kennisgeving per aangetekende post, met ontvangstbewijs gevraagd, naar: Willemsplein 2, 5211 AK 's-Hertogenbosch